การค้นหาพื้นที่ใกล้เคียง จาก ลองติจูด และ ละติจูด ด้วย MySql

เราสามารถ Query ข้อมูลสถานที่ ที่อยู่รอบๆจากตำแหน่ง ลองติจูด และ ละติจูดที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูลได้ โดยอาศัยการคำนวณแบบพื้นฐาน (ในกรณีที่ไม่ได้เก็บข้อมูลในรูป Geolocation)
ตัวอย่างนี้เป็นการ Query ข้อมูลจากสถานที่นะครับ โดยผมต้องการข้อมูลตำบลที่อยู่ใกล้เคียง ตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี ในระยะทางไม่เกิน 10 กม.
SELECT T.`TAMBON_T`,T.`AMPHOE_T`,T.`CHANGWAT_T`, 
(6371 * acos(cos(radians(Q.`lat`)) * cos(radians(T.`lat`)) * cos(radians(T.`long`) - radians(Q.`long`)) + sin(radians(Q.`lat`)) * sin(radians(T.`lat`)))) AS `distance` 
FROM `tambon` AS T
INNER JOIN `tambon` AS Q ON Q.`TAMBON_T`='ลาดหญ้า' AND Q.`CHANGWAT_T`='กาญจนบุรี'
HAVING `distance` < 10
ORDER BY `distance`

ได้ผลลัพท์ ตามนี้
ระยะทาง (distance) 0 คือจุดศูนย์กลางของตำแหน่งที่เราค้นหา ซึ่งก็คือตำบลลาดหญ้า และภายในรัศมีรอบๆ ไม่เกิน 10 กม. ก็จะมีตำบลต่างๆดังรูป
อธิบาย Query
  • คำสั่ง INNER JOIN ใช้สำหรับการ Query จุดศูนย์กลางที่ต้องการ (ตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี)
  • ซึ่งจะได้ผลลัพท์เป็นพิกัด Q.lat และ Q.long ใช้สำหรับส่งให้กับฟังก์ชั่นเพื่อคำนวณระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นวงกลมโดยรอบ (distance) หน่วยเป็น กิโลเมตร
  • HAVING ใช้สำหรับระบุขอบเขตที่ต้องการ (ซึ่งก็คือ 10 กม.)
  • ในกรณีที่ต้องการคำนวณพิกัดโดยการระบุตำแหน่ง เช่น การอ่านจาก GPS สามารถแทนค่าลงใน Q.lat และ Q.long ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง INNER JOIN

หรือ หากต้องการหาระยะทางเป็นไมล์เราจะใช่ค่าคงที่ 3959 แทน 6371 ได้คำสั่ง SQL ตามด้านล่างนี้
SELECT T.`TAMBON_T`,T.`AMPHOE_T`,T.`CHANGWAT_T`, 
(3959 * acos(cos(radians(Q.`lat`)) * cos(radians(T.`lat`)) * cos(radians(T.`long`) - radians(Q.`long`)) + sin(radians(Q.`lat`)) * sin(radians(T.`lat`)))) AS `distance` 
FROM `tambon` AS T
INNER JOIN `tambon` AS Q ON Q.`TAMBON_T`='ลาดหญ้า' AND Q.`CHANGWAT_T`='กาญจนบุรี'
HAVING `distance` < 10
ORDER BY `distance`
0SHAREFacebookLINE it!