คู่มือการใช้งาน Admin Framework by Kotchasan ตอนที่ 2

โมดูลของ Admin Framework มีโครงสร้างคร่าวๆดังนี้ (ตัวอย่างนี้แสดงถึงโครงสร้างของโมดูล demo เพียงอย่างเดียว ส่วนโมดูลอื่นๆก็มีลักษณะเดียวกัน)
 1. modules/
  1. demo/
   1. controllers/
   2. models/
   3. views/
   4. script.js ไฟล์ Javascript ที่ใช้ภายในโมดูล ไม่มีไม่ต้องสร้าง
   5. style.css ไฟล์ CSS ที่ใช้ภายในโมดูล ถ้าไม่ต้องกำหนดก็ไม่ต้องสร้างก็ได้เช่นกัน
ไฟล์และไดเร็คทอรี่ต่างๆ ตามด้านบน เป็นไปตามโครงสร้างของคชสาร ซึ่งถ้าไฟล์หรือไดเร็คทอรี่ใดไม่มีการใช้งานก็ไม่จำเป็นต้องสร้างไว้แต่อย่างใด

อย่างที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนก่อนหน้าว่า จาก URL ที่เรียก Admin Framework จะทำการเรียกไปยัง Controller ของโมดูลนั้นๆ แต่จะเป็น Controller ใดก็แล้วแต่ URL ที่ส่งมา ซึ่งนี่เป็นข้อดีที่เราไม่ต้องพะวงกับการจัดการกับ Router เหมือนในเฟรมเวอร์คอื่นๆ การเพิ่มหน้าหรือโมดูลทำได้ง่ายๆแค่การสร้าง Controller มารองรับเท่านั้น

Controller ของ Admin Framework จะต้องสืบทอดมาจาก Gcms\Controller เท่านั้น ดูตัวอย่าง Demo\Table\Controller
<?php
/**
 * @filesource modules/demo/controllers/table.php
 * @link http://www.kotchasan.com/
 * @copyright 2016 Goragod.com
 * @license http://www.kotchasan.com/license/
 */


namespace Demo\Table;

use \Kotchasan\Http\Request;
use \Kotchasan\Html;
use \Gcms\Login;

/**
 * module=demo-table
 *
 * @author Goragod Wiriya <admin@goragod.com>
 *
 * @since 1.0
 */

class Controller extends \Gcms\Controller
{

  /**
   * Controller สำหรับคัดเลือกหน้าของโมดูล demo
   *
   * @param Request $request
   * @return string
   */

  public function render(Request $request)
  {
    // ข้อความ title bar
    $this->title = 'Data Table';
    // เลือกเมนู
    $this->menu = 'demo';
    // ตรวจสอบ premission (can_config)
    if ($login = Login::checkPermission(Login::isMember(), 'can_config')) {
      // แสดงผล
      $section = Html::create('section');
      // breadcrumbs
      $breadcrumbs = $section->add('div', array(
        'class' => 'breadcrumbs'
      ));
      $ul = $breadcrumbs->add('ul');
      $ul->appendChild('<li><span class="icon-home">หน้าหลัก</span></li>');
      $section->add('header', array(
        'innerHTML' => '<h2 class="icon-table">'.$this->title.'</h2>'
      ));
      // แสดงตาราง
      $section->appendChild(createClass('Demo\Table\View')->render($request));
      return $section->render();
    }
    // 404.html
    return \Index\Error\Controller::page404();
  }
}

ถ้ายังจำได้ Controller นี้จะถูกเรียกใช้ผ่าน URL index.php?module=demo-table และถ้าได้สังเกตุให้ดี Controller แต่ละตัวจะมีโค้ดที่คล้ายๆกันแทบทั้งหมด

ขั้นตอนการทำงานของ Controller ตามด้านบนเป็นดังนี้
 • กำหนดข้อความใน title ที่ $this->title
 • เลือกเมนูที่จะ highlight ที่ $this->menu ซึ่งปกติการ highlight เมนูจะทำที่เมนูระดับบนสุดเท่านั้น เนื่องจากหากทำ hightlight เมนูย่อยก็จะมองไม่เห็นอยู่ดี สำหรับค่าที่ส่งให้กับเมนูนี่ก็จะอยู่ที่ค่าคีย์ของแอเรย์ระดับบนสุดในตัวแปร $menus ใน Index\Menu\Model หรือสามารถดูได้จากคลาสของเมนู
 • ตรวจสอบสิทธิ์ด้วยคำสั่ง Login::checkPermission ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์ให้ดูหน้านี้ ก็จะแสดงข้อความแจ้งเตือนโดยส่งการทำงานไปที่ \Index\Error\Controller::page404(); แทน
 • หากการตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็จะเริ่มต้นแสดงผลโมดูลโดยการสร้างส่วนหัว (header) ของหน้า ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ (h2) และ Breadcrumbs (ul+li)
 • ถัดจากนี้ก็จะเป็นการโหลด View ที่ต้องการ และส่งค่ากลับเป็น HTML ไปยัง Controller ที่เรียกมาอีกที

หน้าที่หลักของ Controller คือการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานหน้านี้ หากมีสิทธิ์สมบูรณ์ก็จะไปโหลด View มาแสดง หรือหากไม่มีสิทธิ์ (หรือค่าที่ส่งมาไม่ถูกต้อง) ก็จะส่งไปทำงานที่ Index\Error\Controller นอกจากนั้นใน Controller ยังได้ใส่การสร้างส่วน Header ไว้ใน Controller เพื่อให้โค้ดใน View มีแต่โค้ดส่วนที่เป็นตาราง หรือในกรณีของฟอร์มก็จะมีแต่เพียงโค้ดสำหรับสร้างฟอร์มเท่านั้น

ข้อกำหนดของ Admin Framework กำหนดให้ Controller จะผูกกับ View และ Model ที่ชื่อเดียวกัน เช่น Demo\Table\Controller จะไปเรียกใช้ View ชื่อ Demo\Table\View และหากมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ก็จะมีการเรียกใช้ผ่าน Demo\Table\Model (เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อให้สามารถทำความเข้าใจกับโมดูลได้ง่ายเท่านั้น ในทางปฏิบัติสามารถเขียนได้ตามแนวทางของ MVC)

View จะต้องสืบทอดมาจาก Gcms\View เท่านั้น ดังตัวอย่าง Demo\Table\View (ผมแสดงเฉพาะโครงสร้างของคลาสนะครับ)
<?php
/**
 * @filesource modules/demo/views/table.php
 * @link http://www.kotchasan.com/
 * @copyright 2016 Goragod.com
 * @license http://www.kotchasan.com/license/
 */


namespace Demo\Table;

use \Kotchasan\Http\Request;

/**
 * module=demo-table
 *
 * @author Goragod Wiriya <admin@goragod.com>
 *
 * @since 1.0
 */

class View extends \Gcms\View
{

  /**
   * แสดงตาราง
   *
   * @param Request $request
   * @return string
   */

  public function render(Request $request)
  {
      ....
      // คืนค่า HTML
      return .....;
  }
}

ใน View ก็จะเป็นคำสั่งสำหรับสร้างเนื้อหาต่างๆของหน้า ซึ่งผลลัพท์สุดท้ายคือคำสั่ง HTML ส่งกลับไปยัง Controller นั่นเอง
หมายเหตุ ในโปรเจ็ค Admin Framework โมดูล demo เป็นเพียงตัวอย่างการแสดงความสามารถของระบบเท่านั้น หากนำไปใช้งานจริงสามารถเอาโมดูลนี้ออกได้ และโปรเจ็คที่แจกฟรีทั้งหมดสร้างจาก Admin Framework นี้แทบทั้งสิ้น
0SHAREFacebookLINE it!