เทคนิคการส่งค่าตัวแปรแอเรย์จาก Javascript ไปยัง PHP ด้วย Ajax

การส่งค่าตัวแปรแบบเแอเรย์ของ Javascript ไปยัง PHP ด้วย Ajax สามารถทำได้ง่ายๆ ดังตัวอย่าง (คำอธิบายอยู่ในโค้ดเลยนะครับ)

คำสั่ง Javascript ที่ใช้ในการส่ง
// ตัวแปร Javascript แบบแอเรย์
var datas = ['one', 'two', 'three'];
// แปลงแอเรย์เป็นข้อมูลชนิด JSON String
var jsonDatas = JSON.stringify(datas);
// ส่งค่าไปยัง Server ที่ method \Index\Demo\Model->send() ด้วย Ajax
new GAjax().send('index.php/index/model/demo/send', 'datas=' + jsonDatas, function (xhr) {
  // รับค่ากลับจาก Ajax
  alert(xhr.responseText);
});

ไฟล์ PHP โมเดลสำหรับรับค่าที่ส่งมาจาก Ajax (modules/index/models/demo.php)
<?php
/**
 * @filesource modules/index/models/demo.php
 * @link http://www.kotchasan.com/
 * @copyright 2016 Goragod.com
 * @license http://www.kotchasan.com/license/
 */


namespace Index\Demo;

use \Kotchasan\Http\Request;

/**
 * โมเดลสำหรับรับค่าที่ส่งมาจาก Ajax
 *
 * @author Goragod Wiriya <admin@goragod.com>
 *
 * @since 1.0
 */

class Model
{

  /**
   * เมธอดรับข้อมูลจาก Ajax
   *
   * @param Request $request
   */

  public function send(Request $request)
  {
    // ฟังก์ชั่นตรวจสอบว่าส่งมาจากภายในไซต์เดียวกัน
    if ($request->isReferer()) {
      // รับค่าที่ส่งมาจาก Ajax
      $datas = $request->post('datas')->toString();
      // แปลงข้อมูลกลับเป็นแอเรย์
      $array = json_decode(stripslashes($datas));
      // คืนค่าแอเรย์ที่แปลงได้กลับไปที่ xhr.responseText
      print_r($array);
    }
  }
}
หมายเหตุ ตัวอย่างนี้เป็นการใช้งานบนคชสารเท่านั้นนะครับ ซึ่งโปรเจ็คจะต้องรวมไฟล์ js/gajax.js เอาไว้ก่อนด้วย
0SHAREFacebookLINE it!