[ตอนที่ 3] เวิร์คช้อปการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยคชสาร

ตอนที่ 3 จะเป็นตัวอย่างการสร้างเว็บไซต์ที่มีหน้าเพจ โดยที่เราจะมีการสร้างหน้าเพจขึ้น 2 หน้า หน้าแรกคือ home และอีกหน้าคือ about

กลไกการเรียกหน้าเพจของตัวอย่างนี้ ผมกำหนดให้มีการรับค่าจาก $_GET['module'] มาและทำการแสดงหน้าเพจที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างมีการเรียก URL http://domain.tld/?module=home จะเป็นการแสดงหน้า home หรือเมือเรียก http://domain.tld/?module=about จะแสดงหน้า about เป็นต้น

ตัวอย่างนี้ผมไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลใดๆทั้งสิ้น แต่จะใช้วิธีการสร้างหน้า page ที่เป็น HTML มาให้คชสารเรียกมาแสดงเท่านั้น เช่น หน้า home ผมก็จะเขียนเนื้อหาลงใน home.html เป็นต้น
      
 1. อันดับแรก เราจะต้องสร้างไฟล์ HTML ลงใน Template ก่อน โดยสร้างไฟล์ skin/default/home.html สำหรับหน้า Home และ skin/default/about.html เสร็จแล้วใส่เนื่อหาที่ต้องการลงในนั้น (ดูโค้ดได้ที่ไฟล์ตัวอย่างที่ดาวน์โหลดนะครับ)
 2.     
 3. เสร็จแล้วเราจะทำการสร้าง View เพื่อแสดงหน้าที่สร้างไว้
      namespace Index\Home;
      
      class View extends \Kotchasan\View
      {
      
        public function render()
        {
          // โหลด template หน้า home.html มาส่งให้ Controller (ไม่ต้องระบุ .html)
          return \Kotchasan\Template::load('', '', 'home');
        }
      
        // คืนค่าข้อความบนไตเติลบาร์เมื่อแสดงหน้านี้ ไปยัง Controller
        public function title()
        {
          return 'Home Page';
        }
      }

      ผมยกตัวอย่างหน้า home (Index\Home\View) เพียงหน้าเดียวนะครับ ซึ่งหน้านี้จะทำหน้าที่หลักในการโหลด home.html มาเท่านั้น (หน้า about ดูในไฟล์ตัวอย่าง)
      
      แถมให้อีกอันผมได้สร้าง Index\Pagenotfound\View ไว้ด้วย ซึ่งหน้านี้ผมจะใช้แสดงเมื่อมีการระบุค่า module มาไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่จริง
      namespace Index\Pagenotfound;
      
      class View extends \Kotchasan\View
      {
      
        public function render()
        {
          return '<div class=error>ขออภัย ไม่พบหน้าที่เรียก</div>';
        }
      
        public function title()
        {
          return '404 Page not found!';
        }
      }

      สังเกตุนะครับว่าไฟล์นี้ไม่ได้โหลดจาก template แต่ใช้วิธีส่งออก HTML เลย
       
 4.     
 5. ขั้นตอนต่อไปเราจะทำการแก้ไข Index\Index\Controller ตามนี้
      namespace Index\Index;
      
      use \Kotchasan\Http\Request;
      use \Kotchasan\Template;
      
      class Controller extends \Kotchasan\Controller
      {
      
        public function index(Request $request)
        {
          // รับค่าจาก $_GET['module'] ถ้าไม่มีการส่งค่ามาจะคืนค่า home โดยคืนค่าเป็น string ที่ตัวแปร module
          // method filter() กำหนดให้รับค่าเฉพาะตัวอักษรที่กำหนดเท่านั้น
          $module = $request->get('module', 'home')->filter('a-z');
          // กำหนดค่า template ที่ใช้งานอยู่
          Template::init(self::$cfg->skin);
          // ตรวจสอบว่ามี View ของหน้าที่เรียกหรือไม่
          // เช่น Index\Home\View สำหรับหน้า home
          // ถ้าไม่พบหน้าที่เรียกจะคืนค่า Index\Pagenotfound\View
          $class = 'Index\\'.ucfirst($module).'\View';
          if (method_exists($class, 'render')) {
            // โหลดหน้าที่เรียก
            $content = createClass($class);
          } else {
            // โหลดหน้า Pagenotfound เมื่อไม่พบหน้าที่เรียก
            $content = createClass('Index\Pagenotfound\View');
          }
          // เริ่มต้นใช้งาน View
          $view = new \Kotchasan\View;
          // ใส่เนื้อหาลงใน View ตามที่กำหนดใน Template
          // ตาม method ของ View
          $view->setContents(array(
            // ข้อความจาก View แสดงบน title bar
            '/{TITLE}/' => $content->title(),
            // เนื้อหาหน้า View ที่เรียกใช้งาน
            '/{CONTENT}/' => $content->render(),
          ));
          // โหลด GCSS ลงใน template
          $view->addCSS(WEB_URL.'skin/gcss.css');
          // โหลด template หลัก (index.html)
          $template = Template::load('', '', 'index');
          // ส่งออก HTML
          echo $view->renderHTML($template);
        }
      }

      คำอธิบายอยู่ในโค้ดเลยครับ นอกจากนี้ตัวอย่างนี้ยังมีการเรียกใช้ GCSS ซึ่งเป็น CSS Framework หลักของคชสารอีกด้วย
$view->addCSS(WEB_URL.'skin/gcss.css');
      
 • ไฟล์ GCSS อยู่ที่ skin/gcss.css
 •     
 • WEB_URL เป็นตัวแปร Global ของคชสารเก็บค่า URL รวม path ของเว็บไซต์
เสร็จแล้วลองเรียกเว็บไซต์ดูครับ
0SHAREFacebookLINE it!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^